535/2019 - 1/2 ИД.Ч. ОТ УПИ XI- 331, ЗАЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ СГРАДАТА, НАХОДЯЩИ СЕ В С.БЪЗЪН, УЛ. АГЛИКА


ОБЯВЛЕНИЕ

16397 / 23.12.2021

Изпълнително дело №: 20198330400535

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 24.01.2022 г. до 24.02.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на НИКОЛАЙ ДИНКОВ СТАНЧЕВ, а именно:

 

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-331 /единадесет римско тире три три едно арабско/, находящ се в село Бъзън, общ. Русе, обл. Русе, ул. Иглика; в квартал 50 /петдесет/ по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 966/1964г., с площ от 1 165.00 кв.м. /хиляда сто шестдесет и пет квадратни метра/, ведно с ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от построената в това дворно място МОНОЛИТНА СГРАДА С ПРОИЗВОДСТВЕНО-СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, с площ общо за трите помещения от 510 кв.м /петстотин и десет квадратни метра/, разделена на два сектора. Граници и съседи: улица, парцели X-326, V-326 и XIII-330.

  ЦЕНА: 5940.00 лв.


 

вписана Възбрана в полза на Община Русе - отдел МДТ и Медстройпроект 2009 ЕООД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота,

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 24.02.2022 г., участвалите в публичната продан на 25.02.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.