ИД 563/2022 - 2/3 ИД.Ч. ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В С.ЧЕРВЕНА ВОДА, МЕСТНОСТ БОКЛУДЖА


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

19736 / 02.11.2023

Изпълнително дело №: 20228330400563

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА КОШОВСКА - длъжник и ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ДОРОБАНОВ – трето лице, а именно:

      2/3 ид.ч. /две трети идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80460.260.692 /осем нула четири шест нула точка две шест нула точка шест девет две/, находящ се в с. Червена вода, общ. Русе, обл. Русе, местност БОКЛУДЖА с площ 1667 кв.м. /хиляда шестстотин шестдесет и седем квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 4 /четвърта/; Предходен идентификатор: 80460.260.3; Номер по предходен план: 260003; Съседи на поземления имот: 80460.260.693, 80460.130.389, 80460.3.692, 80460.260.691.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1333.34 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, по партида на длъжника Красимира Кошовска

Определям всеки понеделник от 15,00 до 17,00 ч. за оглед.

  • Срок за регистрация: от 10.11.2023 г. до 17,00 часа на 10.12.2023 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 15.12.2023 в 09.00 ч. КРАЙ:21.12.2023 в 17.00 ч.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 10.12.2023 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.