674/2021 - МЕЗОНЕТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. УЛ. ДИМИТЪР АТАНАСОВ 2, ВХ.1, ЕТ.2, АП.5/ЕТ.3, АП.9


ОБЯВЛЕНИЕ

6189 / 03.05.2022

Изпълнително дело №: 20218330400674

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, ч е от 16.05.2022 г. до 16.06.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на АЛЕКСАНДЪР СЕВДАЛИНОВ ПЕТРОВ, а именно:

МЕЗОНЕТ, състоящ се от два самостоятелни обекта, функционално свързани и преустроени за съвместно ползване, както следва:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4137.1.5 /шест три четири две седем точка две точка четири едно три седем точка едно точка пет/, находящ се, съгласно кадастрална карта, в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Алдемировци № 2 /две/, вх. 1 /едно/, ет. 2 /две/, ап. 5 /пет/, а според данъчна оценка - гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Димитър Атанасов № 2 /две/, вх. 1 /едно/, ет. 2 /две/, ап. 5 /пет/. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 /две/ в СГРАДА с идентификатор 63427.2.4137.1 /шест три четири две седем точка две точка четири едно три седем точка едно/; Предназначение: Жилищна сграда - многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4137 /шест три четири две седем точка две точка четири едно три седем/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 94.38 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра и тридесет и осем квадратни дециметра/, ниво: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма; съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.2.4137.1.6, 63427.2.4137.1.15; Под обекта – 63427.2.4137.1.2, 63427.2.4137.1.12, 63427.2.4137.1.1; Над обекта – 63427.2.4137.1.8; ведно с прилежащи части: ИЗБА 5 /пет/, с РЗП, съгласно данъчна оценка – 5.13 кв.м. /пет квадратни метра и тринадесет квадратни дециметра/ и 1.851 % ид.ч. /едно цяло осемстотин петдесет и един процента идеални части/ от 1523/1653 ид.ч. /хиляда петстотин двадесет и три върху хиляда шестстотин петдесет и три идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 63427.2.4137 /шест три четири две седем точка две точка четири едно три седем/, с адрес на поземления имот - гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Димитър Атанасов № 2 /две/, с площ 1667 кв.м. /хиляда шестстотин шестдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирата, начин на трайно ползване: високо застрояване /над петнадесет метра/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 317, парцел: I-4137,4138, 4139, II-4140, IV4141, при съседи на поземления имот: 63427.2.1591, 63427.2.4136, 63427.2.4142, 63427.2.1613, 63427.2.1612 и

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4137.1.8 /шест три четири две седем точка две точка четири едно три седем точка едно точка осем/, находящ се, съгласно кадастрална карта, в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Алдемировци № 2 /две/, вх. 1 /едно/, ет. 3 /три/, ап. 9 /девет/, а съгласно данъчна оценка - гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Димитър Атанасов № 2 /две/, вх. 1 /едно/, ет. 4 /четири/, ап. 9 /девет/. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 /три/ в СГРАДА с идентификатор 63427.2.4137.1 /шест три четири две седем точка две точка четири едно три седем точка едно/; Предназначение: Жилищна сграда - многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4137 /шест три четири две седем точка две точка четири едно три седем/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 86.47 кв.м. /осемдесет и шест квадратни метра и четиридесет и седем квадратни дециметра/, ниво: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма; съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.2.4137.1.9, 63427.2.4137.1.18; Под обекта – 63427.2.4137.1.5; Над обекта – няма; ведно с прилежащи части: ИЗБА 9 /девет/, с РЗП, съгласно данъчна оценка – 4.37 кв.м. /четири квадратни метра и тридесет и седем квадратни дециметра/ и 1.711 % ид.ч. /едно цяло седемстотин и единадесет процента идеални части/ от 1523/1653 ид.ч. /хиляда петстотин двадесет и три върху хиляда шестстотин петдесет и три идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 63427.2.4137 /шест три четири две седем точка две точка четири едно три седем/, с адрес на поземления имот - гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Димитър Атанасов № 2 /две/, с площ 1667 кв.м. /хиляда шестстотин шестдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирата, начин на трайно ползване: високо застрояване /над петнадесет метра/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 317, парцел: I-4137,4138, 4139, II-4140, IV4141, при съседи на поземления имот: 63427.2.1591, 63427.2.4136, 63427.2.4142, 63427.2.1613, 63427.2.1612.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 224 000.00 лв.

 

За СОС с ид 63427.2.4137.1.5: учредена Договорна ипотека в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД - неподновена и незаличена; вписани Възбрани в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД, ТД НАП ВАРНА, ОФИС РУСЕ, ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД; вписана Законна ипотека в полза на БАНКА ДСК АД;

За СОС с ид 63427.2.4137.1.8: учредена Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК АД и вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 16.06.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 17.06.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.