635/2023 - ДВОРНО МЯСТО С КЪЩА В С. КАРАН ВЪРБОВКА, УЛ. "СВ. МАРИНА" № 12


ОБЯВЛЕНИЕ № 20021 / 07.11.2023

Изпълнително дело №: 20238330400635

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.11.2023 г. до 20.12.2023 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на НИКОЛА МИХАЙЛОВ ТРИФОНОВ и МИЛКА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА, а именно:

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-197 /едно римско за сто деветдесет и седем арабско/ по регулационния план на село Каран Върбовка, община Две могили, Русенска област, улица „Св. Марина“ № 12 /дванадесет/, в квартал 43 /четиридесет и три/, с площ по акт за собственост и скица 700 /седемстотин/ квадратни метра, при граници и съседи: от три страни улици, УПИ II-198, УПИ XVI-196, заедно с построените в него: Двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 164 /сто шестдесет и четири/ квадратни метра, постройките на допълващото застрояване по смисъла на чл. 41 и следващите от ЗУТ и всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения по смисъла на чл. 92 ЗС.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 128 480.00 лв.


 

учредени: Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД – ПРАВОПРИЕМНИК НА БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, учредена 2009г., за която не е вписано подновяване и заличаване на същата в службата по вписвания;

Договорна ипотека в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, учредена 2013г., за която не е вписано подновяване и заличаване на същата в службата по вписвания;

Договорна ипотека в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, подновена 2020г.;

вписана Възбрана в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 20.12.2023 г., участвалите в публичната продан на 21.12.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.