1042/2018 - ДВОРНО МЯСТО С КЪЩА С. СМИРНЕНСКИ, УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 10


ОБЯВЛЕНИЕ

10464 / 05.08.2022

Изпълнително дело №: 20188330401042

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 29.08.2022 г. до 29.09.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЗЕКИ ЗЕКЕРИЕ ИСМАИЛ и ЛЕЙЛЯ СЕБАЙДИНОВА ИСМАИЛ, а именно:

ДВОРНО МЯСТО с площ 1650 кв.м. /хиляда шестстотин и петдесет квадратни метра/, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-594 /римско единадесет, тире, арабско пет девет четири/, с площ 1400 кв.м. /хиляда и четиристотин квадратни метра/, ведно с построените в него КЪЩА с площ 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, ГАРАЖ с площ 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, КЪЩА с площ 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/ и НАВЕС с площ 40 кв. м. /четиридесет квадратни метра/ и ПРИДАДЕН КЪМ НЕГО VI-595 /римско шест, тире, пет девет пет/, с площ 250 кв.м. /двеста и петдесет квадратни метра/, с административен адрес: с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Цар Освободител № 10 /десет/, при граници за цялото дворно място: УПИ XII-593, X-598, IX-598, VIII-597, VII-596, V-592., а съгласно скица представляващ ИМОТ № 500.594 /пет нула нула точка пет девет четири/ с площ от 1863 кв.м. /хиляда осемстотин шестдесет и три квадратни метра/, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XI /единадесет римско/ в квартал № 71 /седемдесет и едно/ по кадастрален и регулационен план на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе с ЕККАТЕ 67578, ведно с построените в имота сгради, а именно: СГРАДА № 67578.500.594.1 /шест седем пет седем осем точка пет нула нула точка пет девет четири точка едно/, представляваща ПОЛУМАСИВНА, ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с площ от 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/; брой етажи – 1 /един/; СГРАДА № 67578.500.594.2 /шест седем пет седем осем точка пет нула нула точка пет девет четири точка две/, представляваща ПОЛУМАСИВНА, ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с площ от 51 кв.м. /петдесет и един квадратни метра/; брой етажи – 1 /един/; СГРАДА № 67578.500.594.3 /шест седем пет седем осем точка пет нула нула точка пет девет четири точка три/, представляваща ПОЛУМАСИВНА, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с площ от 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/; брой етажи – 1 /един/; СГРАДА № 67578.500.594.4 /шест седем пет седем осем точка пет нула нула точка пет девет четири точка четири/, представляваща ПАЯНТОВА, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/; брой етажи – 1 /един/, при граници на имота: 67578.500.598, 67578.500.918, 67578.500.593, 67578.500.592, 67578.500.595, 67578500.596, 67578.500.597.

ЦЕНА: 18 144.00 лв.

вписани Законна ипотека, Договорна ипотека и Възбрана в полза на "Юробанк България" АД, като правоприемник на "Алфа Банк" АД – цедирало вземането си на С.Г. ГРУП ЕАД

Определям всяка сряда и петък от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 29.09.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 30.09.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.