301/2021 - ПЕЖО 605 С РЕГ.№ Р 3734 ВТ


ОБЯВЛЕНИЕ

17564 / 05.10.2023

Изпълнително дело №: 20218330400301

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 30.10.2023 г. до 30.11.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният автомобил, собственост на ВАСИЛ ИЛИЕВ КИРЧЕВ, а именно:

 

ПЕЖО 605 с рег.№ Р 3734 ВТ

- първа регистрация: 06.03.1996г.

- дата на промяна: 16.04.2021г.

- цвят: сив металик - места: 4+1

- рама № VF36BRGX291030397

- двигател № 3000460

ЦЕНА: 936.00 лв.


 

наложени Запори: по изп.дело 733/2017г по описа на ЧСИ Иван Хаджииванов и в полза на взискателя ОБЩИНА РУСЕ по настоящото изпълнително дело

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на автомобила.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 30.11.2023 г., участвалите в публичната продан на 01.12.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.