153/2023 - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. СВЕТА ГОРА № 14, ВХ.1, ЕТ.3, АП. 8


ОБЯВЛЕНИЕ

17977 / 11.10.2023

Изпълнително дело №: 20238330400153

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 07.11.2023 г. до 07.12.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на РАЛИЦА ТОТЕВА ПЕТРОВА и САШКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА, а именно:

 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5711.1.8 /шест три четири две седем точка две точка пет седем едно едно точка едно точка осем/, с предходен идентификатор 63427.2.4864.6.8 /шест три четири две седем точка две точка четири осем шест четири точка шест точка осем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Света гора № 14 /четиринадесет/, вх. 1 /едно/, ет. 3 /три/, ап. 8 /осем/. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 /три/ в СГРАДА с идентификатор 63427.2.5711.1 /шест три четири две седем точка две точка пет седем едно едно точка едно/; Предназначение: Жилищна сграда - многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5711 /шест три четири две седем точка две точка пет седем едно едно/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент-в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 67.17 кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра и седемнадесет квадратни дециметра/; Прилежащи части: Изба № 8 /осем/ с площ 6.20 кв.м. /шест квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/; ТАВАН № 8 /осем/ с площ 9.50 кв.м. /девет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра/ и 3.848 % ид.ч. /три цяло осемстотин четиридесет и осем процента идеални части/ от сградата; ниво: 1 /едно/; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.2.5711.1.7, 63427.2.5711.1.9; Под обекта – 63427.2.5711.1.5; Над обекта – 63427.2.5711.1.11.

ЦЕНА: 108 756.00 лв.

учредена Договорна ипотека в полза на "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, подновена 2017г; вписан Договор за цесия към договорната ипотека и подновяването й в полза на С.Г. ГРУП ЕАД;

вписана Възбрана в полза на взискателя С.Г. ГРУП ЕАД

Определям всеки понеделник и сряда от 14:00ч. до 16:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 07.12.2023 г., участвалите в публичната продан на 08.12.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.