За нас

     За ЧСИ Венцислав Маринов и неговият екип е важно да бъдат съхранени правата както на Взискателя, така и на Длъжника чрез стриктното прилагане на действащата нормативна уредба и оказване на съдействие за постигане на споразумение между страните в изпълнителното производство. Кантората функционира от 13.11.2006 г.

     Повече от петнадесет години се работи ефективно в сферата на съдебното изпълнение, като  всяка година се увеличава коефициента на успешно приключилите производства спрямо образуваните през отчетния период. 

    През тези години кантората на ЧСИ №833 Венцислав Маринов – ОС Русе, увеличава капацитета си на работа чрез назначаване на допълнително профилирани и обучени кадри.

Взискателите избират ЧСИ №833 Венцислав Маринов и неговият екип, защото:

  • Разработен е CALL CENTER, чрез който се провеждат периодични разговори с длъжника, която стратегия вече дава много добри резултати.

  • На свой ред сътрудниците разполагат с достатъчно време, да отделят персонално внимание на всяка от страните в производството, изготвят справки и отчети по искане на взискателя, извършват справки по телефона.

  • Разполагаме с отдалечен достъп за взискатели, в който се администрират всички постигнати резултати, извършени действия, събрани суми и проведените разговори със страните по делото. По този начин предоставяме пълна визия за движението по изпълнителните дела и възможностите за удовлетворяване на предявените вземания. Предоставяме възможност за обмяна на документи по електронен път.

  • Съществува и персонална за взискателите възможност за провеждане на оперативки от съдебния изпълнител и/или неговите помощници и определяне на способи за изпълнение, ако са възложени права чл.18 от ЗЧСИ, като стратегията и честотата им се обсъжда с взискателя.

  • След въвеждане на законовата възможност с промените на ГПК и ЗЧСИ с ДВ, бр.86 от 2017г., екипът на кантората се профилира в бързина, приоритетност и ефективност при възлагане на връчвания на покани, съобщения и отговори във връзка с всякакъв вид гражданскоправни отношения.

  • Високо ниво при осъществяване на комуникативност във връзка с оценяване и осребряване на недвижими имоти, предмет на обезпечени вземания на взискателите, в това число специален профил на персонала за работа с публични продани, търгове, предаване на имущество и въводи, съобразени с разпоредбите на ЗОЗ и ГПК. Ние полагаме допълнителни усилия в постигането на оптимален брой участници на публична продан, с цел постигане на по-висока цена.

        Всичко това допринася за цялостната ефективност и реализиране на изпълнителния процес в най-кратки срокове, чрез минимални усилия от страна на взискателя. Нашият екип наброява 20 души, голяма част от които с юридическо образование. Статистически погледнато за предходните  няколко години сме постигнали изключително висок коефициент на събираемост, изчислен на база съотношение между възложени и успешно приключени дела – 75.68 %.

     Статистиката сред корпоративните клиенти, възложили връчвания на частни документи -  уведомления за предсрочна изискуемост и цесии е безспорно в полза на ЧСИ Венцислав Маринов и неговия екип, като е налице 100 % постижение при съдебен контрол, без нито едно констатирано нарушение на процедурата по връчване по ГПК, което ускорява значително процеса по издаване на изпълнителен лист в заповедните производства.