647/2022 - ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ с рег. Р 6935 РХ


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

19734 / 02.11.2023

Изпълнително дело №: 20228330400647

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следната движима вещ, собственост на КАМЕЛИЯ ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА – трето лице, съпруг недлъжник, придобит в режим на СИО с длъжника АНГЕЛ КУНЕВ АНГЕЛОВ, а именно:

      ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ с рег. Р 6935 РХ

- рег.свидетелство № 011969833 - първа регистрация: 01.08.1996г. - дата на промяна: 16.08.2022г. - цвят: червен - места 4+1 - рама № WVWZZZ1HZTP376375 - двигател № 1Z579820

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1080.00 лв.

наложен Запор в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД – правоприемник на КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по настоящото изпълнително дело

Определям всеки Вторник и Петък от 16,00 до 19,00 ч. за оглед на автомобила.

  • Срок за регистрация: от 10.11.2023 г. до 17,00 часа на 10.12.2023 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 15.12.2023 в 09,00 ч. КРАЙ:21.12.2023 в 17,00 ч.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ОББ АД с IBAN BG 49 UBBS 8002 103 938 7550, BIC: UBBSBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 10.12.2023 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.