636/2023 - ИМОТ В С. КАРАН ВЪРБОВКА, М-СТ АЯЗМОТО


ОБЯВЛЕНИЕ № 20009 / 06.11.2023

Изпълнително дело №: 20238330400636

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.11.2023 г. до 20.12.2023 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ТРИФОНОВА И СИН ЕООД, а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор по кадастрална карта 36364.107.8 /три шест три шест четири точка едно нула седем точка осем/, находящ се в с. Каран Върбовка, общ. Две могили, обл. Русе, местност АЯЗМОТО, с площ 8000 кв.м. /осем хиляди квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 107008; ведно с построените в имота сгради: няма данни; Съседи на поземления имот: 36364.107.9, 36364.107.240, 36364.107.241; а според акт за собственост, представляващ Поземлен имот с № 107008 /едно нула седем нула нула осем/, находящ се в землището на село Каран Върбовка, с ЕКАТТЕ 36364, община Две Могили, област Русе, в местността „Аязмото“, с площ от 8.000 дка /осем декара/, с начин на трайно ползване: ДР. СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ, имота попада в отдел/подотдел: 242/1 /двеста четиридесет и две към едно/ за 4.429 дка /четири цяло четиристотин двадесет и девет хилядни декара/ поляна и 245/е /двеста четиридесет и пет към малка българска буква „е“/ за 3.571 дка /три цяло петстотин седемдесет и една хилядни декара/ иглолистна гора, при граници: имот № 107009 – залесена територия на МЗХ – ДЛ/ДДС, имот № 000241 – язовир на „Трифонова и син“ ООД, имот № 000240 – път IV кл. На Община Две могли, който имот е образуван от имот № 107007; като върху имота има следните ограничение: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 49 152.00 лв. с ДДС, от които:

40 960 лв. - ДО и 8 192 лв. - дължим ДДС


 

учредена Договорна ипотека и вписана възбрана в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла. Проданта приключва в края на работното време на съда на 20.12.2023 г., участвалите в публичната продан на 21.12.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.