916/2021 - ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ С РЕГ. № Р 8142 РК


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

13680 / 09.07.2024

Изпълнително дело №: 20218330400916

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ, а именно:

      ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ с рег.№ Р 8142 РК - рег.свидетелство № 007631672 - първа регистрация: 29.11.1991г. - дата на промяна: 30.05.2016г. - цвят: тъмно син металик - места: 4+1 - рама № WVWZZZ31ZNB033275 - двигател № EZ952902      По време на описа е установено, че има проблем с двигателя.   

НАЧАЛНА ЦЕНА: 850.00 лв.

наложени Запори в полза на: взискателя по настоящото изп.дело; по ИД 779/2019г по описа на ЧСИ 831 Милкана Македонска; по ИД 1020/2019г. по описа на ЧСИ Венцислав Маринов; по ИД 297/2021 по описа на ЧСИ Иван Хаджииванов

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на автомобила.

  • Срок за регистрация: от 19.08.2024 г. до 17,00 часа на 19.09.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 24.09.2024 09:00 КРАЙ:30.09.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 19.09.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.