174/2024 - СУШИЛНА КАМЕРА ЗА ДЪРВЕСИНА


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

10837 / 04.06.2024

Изпълнително дело №: 20248330400174

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ПЧЕЛАРСКИ ЦЕНТЪР РУСЕ ЕООД, а именно:

      СУШИЛНА КАМЕРА ЗА ДЪРВЕСИНА С ИНВ. НОМЕР 0000000030, представляваща: Камера "Бенеко" тип МКД за сушене с вместимост 30 куб.м. бичен дървен материал, с котелна инсталация включваща: 1.Камера тип МКД-4, номер 30-50, година на производство 2020; 2.Вентилационно-нагревателна секция - Осъществява загряването, овлажняването, изсушаването и циркулацията на вторичен топлоносител - топъл въздух; 3. Котел ПК-100, Бенеко ПК-350, номер 60, година на производство 2019 с максимална мощност 120 KW; 4. Електрическа мрежа - автоматично управление с микропроцесорен контролер DC 2003, производител Бенеко; Главно табло котел GP2012 IndustrEL LE и Ниворегулатор за котел, производител Вектор 1, комплектован със специализирани сонди за високо налягане и температура.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 16830.00 лв.

учреден: Особен залог в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД /Сделка № 2022080901973/, вписан на 09.08.2022г; Особен залог в полза на "ПроКредит Банк (България)" ЕАД /Сделка № 2020082401862/, вписан на 24.08.2020г; Особен залог в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД /Сделка № 2019061402525/, вписан на 14.06.2019г

 

Определям всеки Понеделник и Сряда от 15.00 до 17.00 ч. за оглед

  • Срок за регистрация: от 01.07.2024 г. до 17,00 часа на 01.08.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 06.08.2024 09:00 КРАЙ:12.08.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 01.08.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.