768/2023 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ В С. ТАБАЧКА, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 23


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

13687 / 09.07.2024

Изпълнително дело №: 20238330400768

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делото, собственост на АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ДОБРЕВ, а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72028.133.297 /седем две нула две осем точка едно три три точка две девет седем/, находящ се в с. Табачка, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 23 /двадесет и три/, с площ 760 кв.м. /седемстотин и шестдесет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: квартал: 40, парцел: ОБЩ.; ведно с построените в имота сгради: Сграда с идентификатор 72028.133.297.1 /седем две нула две осем точка едно три три точка две девет седем точка едно/, застроена площ 82 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна; Сграда с идентификатор 72028.133.297.2 /седем две нула две осем точка едно три три точка две девет седем точка две/, застроена площ 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; Сграда с идентификатор 72028.133.297.3 /седем две нула две осем точка едно три три точка две девет седем точка три/, застроена площ 31 кв.м. /тридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда; Съседи на поземления имот: 72028.133.292, 72028.133.293, 72028.133.294, 72028.133.296, 72028.133.298, 72028.133.299, 72028.133.439.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 15588.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,

Определям всеки Вторник и Петък от 15,00 до 17,00 ч. за оглед.

  • Срок за регистрация: от 19.08.2024 г. до 17,00 часа на 19.09.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 24.09.2024 09:00 КРАЙ:30.09.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 19.09.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.