497/2019 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ В ГР. РУСЕ, КВ. ДОЛАПИТЕ, УЛ. "ОГРАЖДЕН" № 10


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

19546 / 01.11.2023

Изпълнително дело №: 20198330400497

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на СТЕФАН ДИМИТРОВ ДЕНЕВ, а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.9.941 /шест три четири две седем точка девет точка девет четири едно/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Долапите, ул. Огражден № 10 /десет/, с площ 1145 кв.м. /хиляда сто четиридесет и пет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до десет метра/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 941, кв.1, ведно построените в имота: СГРАДА с идентификатор 63427.9.941.1 /шест три четири две седем точка девет точка девет четири едно точка едно/, застроена площ 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. СГРАДА с идентификатор 63427.9.941.2 /шест три четири две седем точка девет точка девет четири едно точка две/, застроена площ 33 кв.м. /тридесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Селскостопанска сграда. СГРАДА с идентификатор 63427.9.941.3 /шест три четири две седем точка девет точка девет четири едно точка три/, застроена площ 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Гараж. Всички при съседи: 63427.9.1147, 63427.9.162, 63427.9.942, 63427.9.1146, 63427.9.160.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 37063.89 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя ОКРЪЖЕН СЪД РУСЕ

Определям всеки Вторник и Петък от 17.00 до 19.00 ч. за оглед на имота

  • Срок за регистрация: от 04.12.2023 г. до 17,00 часа на 04.01.2024 г.

  • Срок за наддаване:НАЧАЛО: 09.01.2024 г. 09:00 ч.; КРАЙ: 15.01.2024 г. в 17:00 ч.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 04.01.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.