1117/2019 - ЛЕК АВТОМОБИЛ ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР Т 4 РЕГ.№ Р 2548 РХ


ОБЯВЛЕНИЕ

9560 / 18.07.2022

Изпълнително дело №: 20198330401117

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 15.08.2022 г. до 15.09.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следното превозно средство, собственост на АБВ-РУСЕ ООД, а именно:

лек автомобил ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР Т 4 с рег. № Р 2548 РХ

- първа регистрация: 08.10.1992г.

- дата на промяна: 23.12.2019г.

- цвят: син металик - рама № WV2ZZZ70ZPHO28720

- двигател № 1X078647

ЦЕНА: 1 584.00 лв.

наложен Запор в полза на взискателя Община Русе по настоящото изпълнително дело; наложени Запори от ЧСИ В. Николов по ИД 20179140400730 и от ЧСИ И. Хаджииванов по ИД 20188320400036

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на превозното средство.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 15.09.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 16.09.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.